Damga Vergisi Nedir?

Damga vergisi, bireyler ve bireyler, bireyler ve topluluklar veya devletle yapılan çeşitli hukuki ve resmi işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kâğıtlardan alınan vergi olarak tanımlanabilir. Bu kanundaki kâğıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Damga vergisinin tanımında yer verilen kâğıt konusuna bağlı olarak alınacak vergiler çeşitlilik göstermekle sözleşmede geçen tutarın belirlenen oran ile çarpılmasıyla hesaplanarak bulunur bu oran genellikle bindelik oran olarak belirtilir ve her yıl düzenli olarak hesaplanır.

Damga vergisi= Kazanılan toplam kazanç x Damga vergisi oranı şeklinde yapılan hesaplar kişileri doğru sonuca götürecektir.

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisinin ödenmesi için iki yöntem belirtilmiştir. Bunlar “Nispi Ödeme ve Maktu Şekilde Ödemedir Nispi Ödeme, binde 8,25 olarak hesaplanır. Maktu Şekilde ödeme ise 30 TL olarak ödenir. Eğer sözleşmede değer belirtilmemişse damga vergisi maktu alınır, değer belirtilmişse nispi alınır. Damga vergisi basılı biçimde damga konulması, makbuz şeklinde veya istihkaktan mahsup edilerek ödenir.

Damga Vergisin Kimler Öder?

Damga Vergisine konu olan sözleşme iki kişi arasındaysa, bu iki tarafta damga vergisini ödemekle yükümlüdür. Ama sözleşme resmi daireler ile kişiler arasında yapılıyorsa, bu durumda verginin mükellefi kişilerdir. Resmi nitelik taşıyan ve Damga Vergisi Kanunu ile sınırları belirlenmiş olan kağıtları imzalayan kişiler damga vergisinin mükellefidir. İmza atan taraflardan biri resmi kuruluş veya muaf durumda ise vergiyi diğer kişi öder. İdareye sözleşmeyi ibraz eden kişi damga vergisini ödemekle yükümlü olur. Ayrıca damga vergisine konu olan sözleşmenin aslı kimde ise yine vergiyi o kişi ödemekle yükümlüdür. Söz konusu sözleşmenin Anonim Şirket ile kişi arasında yapıldığı durumlarda damga vergisi mükellefi Anonim Şirket’tir, e vergiyi o taraf öder.

2021 yılına ait bazı Damga Vergisi Tutarları ve Oranları:

• Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)

• Kira mukavelenameleri (Binde 1,89)

Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)

Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48)

Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89)

• Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89)

• Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (Binde 9,48)

• Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 0)

• Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)

• Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen sözleşmeler (Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri hariç) (Binde 9,48)

• Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)

• Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler (Binde 9,48)

• Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler Toptan ve tüketicilere doğal gaz sözleşmeleri (Binde 9,48) Diğer Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen sözleşmeler (Binde 0)

• Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri (Binde 0)

• Resmi şekilde düzenlenen kat kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmesi (Binde 0)

• Yapı denetim hizmet sözleşmeleri (Binde 0)

Tahkimnameler (97,20 TL)

• Sulhnameler (97,20 TL)

• Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (546,40)

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!