Anonim Şirket Nedir? Şirket Kurma Aşamaları

Anonim Şirket ile alakalı birçok detayı bu yazımızda ele aldık. Yeni şirket kurmak isteyen kişiler için aydınlatıcı bilgilerin yer aldığı bu yazımızda birçok sorunun cevaplarını bulabilirsiniz.

Anonim Şirket Nedir?

Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlardan dolayı ortakların sadece şirkete taahhüt ettiği sermaye payı ile sınırlı olan şirkete anonim şirket denir.

Anonim şirket, her türlü ekonomik faaliyette bulunabilme iznine sahiptir. Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilmekte ve kararlar çoğunluk esasına göre alınmaktadır. Aynı zamanda anonim şirket, halka açılma izni olan bir şirket türüdür. Bu sayede şirketler paylarını halka arz edebilmektedir.

Anonim Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirketin sınırları Türk Ticaret Kanunları tarafından belirlenmiştir. Bu kanunlara göre A.Ş özelliklerini aşağıda ele aldık:

 • Kanun tarafından yasaklanmamış olan ticari ve iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmaktadır. Bu sebeple ana sözleşmede şirketin kuruluş amacı açıkça belirtilmelidir.
 • Halk açık olan anonim şirketinin sözleşmede belirttiği sermaye miktarı en az 50 Bin TL olmalıdır. Halka açık olmayan anonim şirketinin sermaye miktarı ise 100 Bin TL olmalıdır.
 • Anonim şirket, unvanını ticaret sicilinde tescil ettirmelidir. Ayrıca, ticaret unvanı mutlaka işin konusu ile ilgili olmalıdır.
 • Ticaret unvanı mutlaka işin konusu ile ilgili olmak zorundadır.
 • TTK’ya göre anonim şirketi bir veya birden fazla kişiyle kurulabilmektedir.
 • Anonim şirketleri tüzel kişiliklerdir. Tüzel kişilik, ticaret siciline tescil ile gerçekleşmektedir.
 • Sermaye şirketleri arasında sadece anonim şirketleri tahvil ve hisse senedi çıkarma hakkına sahiptir.

Anonim Şirket Kurma Aşamaları

Öncelikle anonim şirket kurmak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması gerekmektedir. Sonrasında izlenecek aşamalar aşağıdaki gibidir:

 • Ticari ve iktisadi faaliyetin konusuna uygun bir şekilde şirket unvanı belirlenmesi gerekmektedir.
 • Belirlenen şirket unvanını ve unvan altına imza atacak kişilerin imzalarının notere tasdik ettirme işlemleri yapılmalıdır.
 • Sermayenin %0,04 (on binde dördü) oranındaki miktarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılmalıdır.
 • Şirket adına açılan banka hesabına, şirket tescilinden önce belirtilen sermayenin %25’inin yatırılması gerekmektedir.
 • Şirket ana sözleşmesi düzenlenmelidir.
 • Bu sözleşme, aslı ile birlikte üç nüsha halinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesinin teslim etmek gerekmektedir.
 • TTK’nın belirlediği gerekli bilgileri içeren kayıt beyannamesi Ticaret Sicil Memurluğuna teslim edilmelidir.
 • Ticaret Sicili Tüzüğü’ne göre düzenlenen taahhütname Ticaret Sicil Memurluğuna teslim edilmelidir.
 • Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için gerekli olan şirket kuruluş dilekçe formu Ticaret Sicil Memurluğuna teslim edilmelidir.
 • İşletmenin bulunduğu bölgedeki yetkili ticaret odasına ya da ticaret sanayi odasına kayıt olması gerekmektedir.
 • Şirket kurucuları gerçek kişiler ise onaylı bir nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgesi Ticaret Sicil Memurluğuna teslim edilmelidir.
 • Şirketin ve ticaret unvanının tescil edildiğini göstermek amacıyla Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmalıdır.

Anonim Şirket Kurarken Gerekli Belgeler

 • İşletme tescili
 • İşletme unvanı
 • İşletmeye ait kira sözleşmesi
 • Sermaye miktarı
 • Ortaklara ait ikametgah belgesi
 • Ortaklara ait kimlik fotokopisi
 • Ortakların sermaye oranı
 • Sermayenin %25’inin banka hesabına yatırıldığını gösteren dekont

Şirketin Ana Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Bilgiler

 • Anonim şirketin ticari unvanı
 • Kurucuların ad-soyad, adres bilgileri (yabancı uyruklu ortak var ise uyruk bilgisi)
 • Kuruculara ve diğer kişilere sağlanacak özel çıkarlar
 • Şirketin amacı ve konusu
 • Şirketin merkezi adresi
 • Şirket sermayesi, her paya ait itibari değer, ödeme şartları
 • Şirketin süresi
 • Yayımlanacak ilanların şekli ve şartları
 • Genel kurulun toplantıya çağırılma şekli
 • Ortakların taahhüt ettiği sermaye payı, türleri ve pay miktarı

Anonim Şirket Vergileri Nelerdir?

 • Anonim şirketleri, vergi matrahının %20 oranında Kurumlar Vergisi mükellefi olarak değerlendirilmektedir.
 • Aylık Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi beyannamesi verirler. Ek olarak, her üç ayda bir Kurum Geçici Vergisi beyannamesi vermektedirler.
 • Anonim şirketlerinin beyannameleri elektronik ortamda gönderilebilmektedir. Fakat, verilen her beyanname için maktu damga vergisi öderler.
 • Şirketin çalışanları, serbest meslek hizmetleri ve iş yeri kiralamaları için muhtasar beyanname vermektedir. Ayrıca Gelir Vergisi Stopajı da ödenir.
 • Dağıtılan kar payları üzerinden %15 Gelir Vergisi Stopajı ödenir.

Şahıs Şirketi mi Limited Şirketi mi Daha Avantajlı?

Benzer Bloglar

e-Hesap Özeti Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Tüm Banka Hesaplarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!